א וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה : ב למען תירא את-יהוה אלהיך לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן-בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך : ג ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש : ד שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד : ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך : ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום עללבבך : ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך : ח וקשרתם לאות על-ידך והיו לטטפת בין עיניך : ט וכתבתם על-מזזות ביתך ובשעריך : י והיה כי-יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא-בנית : יא ובתים מלאים כל-טוב אשר לא-מלאת וברת חצובים אשר לא-חצבת כרמים וזיתים אשר לא-נטעת ואכלת ושבעת : יב השמר לך פן- תשכח את-יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים : יג את-יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע : יד לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם : טו כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן-יחרה אף-יהוה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית