א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעש תם : ב יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב : ג לא את-אבתינו כרת יהוה את-הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים : ד פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש : ה אנכי עמד בין-יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את-דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא-עליתם בהר לאמר : ו אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים : ז לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני : ח לא-תעשה לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ : ט לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי : י ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי : יא לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא : יב שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך : יג ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך : יד ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך : טו וזכרת כי עבד היית בארץ מצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית