א ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני-גלעד בן-מכיר בן-מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל : ב ויאמרו את-אדני צוה יהוה לתת אתהארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את-נחלת צלפחד אחינו לבנתיו : ג והיו לאחד מבני שבטי בני-ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המחה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע : ד ואם-יהיה היבל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המחה אשר תהיינה להם ומנחלת מחה אבתינו יגרע נחלתן : ה ויצו משה את-בני ישראל על-פי יהוה לאמר כן מחה בני-יוסף דברים : ו זה הדבר אשר-צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לחוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מחה אביהם תהיינה לנשים : ז ולא-תמב נחלה לבני ישראל ממחה אל-מחה כי איש בנחלת מחה אבתיו ידבקו בני ישראל : ח וכל-בת ירשת נחלה ממחות בני ישראל לאחד ממשפחת מחה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו : ט ולא-תמב נחלה ממחה למחה אחר כיאיש בנחלתו ידבקו מחות בני ישראל : י כאשר צוה יהוה את-משה כן עשו בנות צלפחד : יא ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים : יב ממשפחת בני-מנשה בן-יוסף היו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית