א וידבר יהוה אל-משה בערבת מואב על-ירדן ירחו לאמר : ב צו את-בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים : ג והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם : ד ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב : ה ומדתם מחוץ לעיר את-פאת-קדמה אלפים באמה ואת-פאת-נגב אלפים באמה ואת-פאת-ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים : ו ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש-ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר : ז כל-הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת-מגרשיהן : ח והערים אשר תתנו מאחזת בניישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים אתהירדן ארצה כנען : יא והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכהנפש בשגגה : יב והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד-עמדו לפני העדה למשפט : יג והערים אשר תתנו שש-ערי מקלט תהיינה לכם : יד את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית