א אלה מסעי בני-ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד-משה ואהרן : ב ויכתב משה את-מוצאיהם למסעיהם על-פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם : ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני-ישראל ביד רמה לעיני כל-מצרים : ד ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל-בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים : ה ויסעו בני-ישראל מרעמסס ויחנו בסכת : ו ויסעו ממכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר : ז ויסעו מאתם וישב על-פי החירת אשר על-פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל : ח ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך-הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה : ט ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו-שם : י ויסעו מאילם ויחנו על-ים-סוף : יא ויסעו מים-סוף ויחנו במדבר-סין : יב ויסעו ממדבר-סין ויחנו בדפקה : יג ויסעו מדפקה ויחנו באלוש : יד ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא-היה שם מים לעם לשתות : טו ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני : טז ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה : יז ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת : יח ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה : יט ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ : כ ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה : כא ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית