א ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני-גד עצום מאד ויראו את-ארץ יעזר ואת-ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה : ב ויבאו בני-גד ובני ראובן ויאמרו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-נשיאי העדה לאמר : ג עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען : ד הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה : ה ויאמרו אםמצאנו חן בעיניך יתן את-הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל-תעברנו את-הירדן : ו ויאמר משה לבני-גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה : ז ולמה תניאון את-לב בני ישראל מעבר אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה : ח כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את-הארץ : ט ויעלו עד-נחל אשכול ויראו את-הארץ ויניאו את-לב בני ישראל לבלתי-בא אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה : י ויחר-אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר : יא אם-יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא-מלאו אחרי : יב בלתי כלב בן-יפנה הקנזי ויהושע בן-נון כי מלאו אחרי יהוה : יג ויחר-אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד-תם כל-הדור העשה הרע בעיני יהוה : יד והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חחאים לספות עוד על חרון אף-י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית