א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אלעמיך : ג וידבר משה אל-העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על-מדין לתת נקמת-יהוה במדין : ד אלף למחה אלף למחה לכל מחות ישראל תשלחו לצבא : ה וימסרו מאלפי ישראל אלף למחה שנים-עשר אלף חלוצי צבא : ו וישלח אתם משה אלף למחה לצבא אתם ואת-פינחס בן-אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו : ז ויצבאו על-מדין כאשר צוה יהוה את-משה ויהרגו כל-זכר : ח ואת-מלכי מדין הרגו עלחלליהם את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בןבעור הרגו בחרב : ט וישבו בני-ישראל את-נשי מדין ואת-טפם ואת כל-בהמתם ואת-כלמקנהם ואת-כל-חילם בזזו : י ואת כל-עריהם במושבתם ואת כל-טירתם שרפו באש : יא ויקחו את-כל-השלל ואת כל-המלקוח באדם ובבהמה : יב ויבאו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-עדת בני-ישראל את-השבי ואת-המלקוח ואת-השלל אל-המחנה אל-ערבת מואב אשר על-ירדן ירחו : יג ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל-נשיאי העדה לקראתם אל-מחוץ למחנה : יד ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה : טו ויאמר אליהם משה החייתם כל-נקבה : טז הן הנה הי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית