א ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה : ב ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל-העדה פתח אהל-מועד לאמר : ג אבינו מת במדבר והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-יהוה בעדת-קרח כי-בחטאו מת ובנים לא-היו לו : ד למה יגרע שם-אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה-לנו אחזה בתוך אחי אבינו : ה ויקרב משה אתמשפטן לפני יהוה : ו ויאמר יהוה אל-משה לאמר : ז כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את-נחלת אביהן להן : ח ואל-בני ישראל תדבר לאמר איש כי-ימות ובן אין לו והעברתם את-נחלתו לבתו : ט ואם-אין לו בת ונתתם אתנחלתו לאחיו : י ואם-אין לו אחים ונתתם את-נחלתו לאחי אביו : יא ואם-אין אחים לאביו ונתתם את-נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את-משה : יב ויאמר יהוה אל-משה עלה אל-הר העברים הזה וראה את-הארץ אשר נתתי לבני ישראל : יג וראיתה אתה ונאספת אל-עמיך גם-אתה כאשר נאסף אהרן אחיך : יד כאשר מריתם פי במדבר-צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי-מריבת קדש מדבר-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית