א ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל-משה ואל אלעזר בן-אהרן הכהן לאמר : ב שאו אתראש כל-עדת בני-ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל-יצא צבא בישראל : ג וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על-ירדן ירחו לאמר : ד מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את-משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים : ה ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי : ו לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי : ז אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים : ח ובני פלוא אליאב : ט ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא-דתן ואבירם קריאי העדה אשר הצו על-משה ועל-אהרן בעדת-קרח בהצתם על-יהוה : י ותפתח הארץ את-פיה ותבלע אתם ואת-קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס : יא ובני-קרח לא-מתו : יב בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני : יג לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי : יד אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים : טו בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני : טז לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי : יז לארוד משפחת הארודי לאראלי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית