א וישב ישראל בשחים ויחל העם לזנות אל-בנות מואב : ב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן : ג ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר-אף יהוה בישראל : ד ויאמר יהוה אל-משה קח את-כל-ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אףיהוה מישראל : ה ויאמר משה אל-שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור : ו והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל-אחיו את-המדינית לעיני משה ולעיני כל-עדת בניישראל והמה בכים פתח אהל מועד : ז וירא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו : ח ויבא אחר איש-ישראל אל-הקבה וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל : ט ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף : י וידבר יהוה אל-משה לאמר : יא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי בתוכם ולא-כליתי את-בני-ישראל בקנאתי : יב לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום : יג והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על-בני ישראל : יד ושם איש ישראל המכה אשר הכה את-המדינית זמרי בן-סלוא נשיא בית-אב לשמעני : טו ושם האשה המכה המדינית כזבי בת-צור ראש אמות בית-אב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית