א וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את-ישראל ולא-הלך כפעם-בפעם לקראת נחשים וישת אל-המדבר פניו : ב וישא בלעם את-עיניו וירא את-ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים : ג וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין : ד נאם שמע אמרי-אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים : ה מה-חבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל : ו כנחלים נחיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי-מים : ז יזל-מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו : ח אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ : ט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור : י ויחר-אף בלק אל-בלעם ויספק את-כפיו ויאמר בלק אלבלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים : יא ועתה ברח-לך אל-מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד : יב ויאמר בלעם אל-בלק הלא גם אל-מלאכיך אשר-שלחת אלי דברתי לאמר : יג אם-יתן-לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את-פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר-ידבר יהוה אתו אדבר : יד ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים : טו וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית