א ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים : ב ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח : ג ויאמר בלעם לבלק התיצב על-עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה-יראני והגדתי לך וילך שפי : ד ויקר אלהים אל-בלעם ויאמר אליו את-שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח : ה וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר : ו וישב אליו והנה נצב על-עלתו הוא וכל-שרי מואב : ז וישא משלו ויאמר מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב מהררי-קדם לכה ארה-לי יעקב ולכה זעמה ישראל : ח מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה : ט כי-מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב : י מי מנה עפר יעקב ומספר את-רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו : יא ויאמר בלק אל-בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך : יב ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר : יג ויאמר אליו בלק לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו-לי משם : יד ויקחהו שדה צפים אל-ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח : טו ויאמר אל-בלק התיצב כה על-עלתך ואנכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית