א ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו : ב וירא בלק בן-צפור את כלאשר-עשה ישראל לאמרי : ג ויגר מואב מפני העם מאד כי רב-הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל : ד ויאמר מואב אל-זקני מדין עתה ילחכו הקהל את-כל-סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן-צפור מלך למואב בעת ההוא : ה וישלח מלאכים אל-בלעם בן-בעור פתורה אשר על-הנהר ארץ בני-עמו לקרא-לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כמה אתעין הארץ והוא ישב ממלי : ו ועתה לכה-נא ארה-לי את-העם הזה כי-עצום הוא ממני אולי אוכל נכה-בו ואגרשנו מן-הארץ כי ידעתי את אשר-תברך מברך ואשר תאר יואר : ז וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל-בלעם וידברו אליו דברי בלק : ח ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי-מואב עםבלעם : ט ויבא אלהים אל-בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך : י ויאמר בלעם אלהאלהים בלק בן-צפר מלך מואב שלח אלי : יא הנה העם היצא ממצרים ויכס את-עין הארץ עתה לכה קבה-לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו : יב ויאמר אלהים אל-בלעם לא תלך עמהם לא תאר את-העם כי ברוך הוא : יג ויקם בלעם בבקר ויאמר אל-שרי בלק לכו אלארצכם כי מאן יהוה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית