א וישמע הכנעני מלך-ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי : ב וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם-נתן תתן את-העם הזה בידי והחרמתי אתעריהם : ג וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את-הכנעני ויחרם אתהם ואת-עריהם ויקרא שםהמקום חרמה : ד ויסעו מהר ההר דרך ים-סוף לסבב את-ארץ אדום ותקצר נפש-העם בדרך : ה וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל : ו וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו אתהעם וימת עם-רב מישראל : ז ויבא העם אל-משה ויאמרו חטאנו כי-דברנו ביהוה ובך התפלל אל-יהוה ויסר מעלינו את-הנחש ויתפלל משה בעד העם : ח ויאמר יהוה אל-משה עשה לך שרף ושים אתו על-נס והיה כל-הנשוך וראה אתו וחי : ט ויעש משה נחש נחשת וישמהו על-הנס והיה אם-נשך הנחש את-איש והביט אל-נחש הנחשת וחי : י ויסעו בני ישראל ויחנו באבת : יא ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על-פני מואב ממזרח השמש : יב משם נסעו ויחנו בנחל זרד : יג משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי : יד על-כן יאמר בספר מלחמת יהוה את-והב בסופה ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית