א ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם : ב ולא-היה מים לעדה ויקהלו על-משה ועל-אהרן : ג וירב העם עם-משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה : ד ולמה הבאתם את-קהל יהוה אל-המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו : ה ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל-המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות : ו ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל-פתח אהל מועד ויפלו על-פניהם וירא כבוד-יהוה אליהם : ז וידבר יהוה אל-משה לאמר : ח קח את-המחה והקהל את-העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל-המלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן-המלע והשקית את-העדה ואת-בעירם : ט ויקח משה את-המחה מלפני יהוה כאשר צוהו : י ויקהלו משה ואהרן את-הקהל אל-פני המלע ויאמר להם שמעו-נא המרים המן-המלע הזה נוציא לכם מים : יא וירם משה את-ידו ויך את-המלע במחהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם : יב ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן יען לא-האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את-הקהל הזה אל-הארץ אשר-נתתי להם : יג המה מי מריבה אשר-רבו בני-ישראל את-יהוה ויקדש בם : יד וישלח משה מלאכים מקדש אל-מלך א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית