א ויאמר יהוה אל-אהרן אתה ובניך ובית-אביך אתך תשאו את-עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את-עון כהנתכם : ב וגם את-אחיך מחה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת : ג ושמרו משמרתך ומשמרת כל-האהל אך אל-כלי הקדש ואל-המזבח לא יקרבו ולא-ימתו גם-הם גם-אתם : ד ונלוו עליך ושמרו אתמשמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא-יקרב אליכם : ה ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא-יהיה עוד קצף על-בני ישראל : ו ואני הנה לקחתי את-אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את-עבדת אהל מועד : ז ואתה ובניך אתך תשמרו את-כהנתכם לכל-דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן אתכהנתכם והזר הקרב יומת : ח וידבר יהוה אל-אהרן ואני הנה נתתי לך את-משמרת תרומתי לכל-קדשי בני-ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק-עולם : ט זה יהיה לך מקדש הקדשים מן-האש כל-קרבנם לכל-מנחתם ולכל-חחאתם ולכל-אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך : י בקדש הקדשים תאכלנו כל-זכר יאכל אתו קדש יהיה-לך : יא וזה-לך תרומת מתנם לכל-תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק-עולם כל-טהור בביתך יאכל אתו : יב כל חלב יצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית