א ויקח קרח בן-יצהר בן-קהת בן-לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן-פלת בני ראובן : ב ויקמו לפני משה ואנשים מבני-ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי-שם : ג ויקהלו על-משה ועל-אהרן ויאמרו אלהם רב-לכם כי כל-העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על-קהל יהוה : ד וישמע משה ויפל על-פניו : ה וידבר אל-קרח ואל-כלעדתו לאמר בקר וידע יהוה את-אשר-לו ואת-הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר-בו יקריב אליו : ו זאת עשו קחו-לכם מחתות קרח וכל-עדתו : ז ותנו-בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר-יבחר יהוה הוא הקדוש רב-לכם בני לוי : ח ויאמר משה אל-קרח שמעו-נא בני לוי : ט המעט מכם כי-הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את-עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם : י ויקרב אתך ואת-כל-אחיך בני-לוי אתך ובקשתם גם-כהנה : יא לכן אתה וכל-עדתך הנעדים על-יהוה ואהרן מה-הוא כי תלינו עליו : יב וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה : יג המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי-תשתרר עלינו גם-השתרר : יד אף לא אל-ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן-לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית