א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל-ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם : ג ועשיתם אשה ליהוה עלה או-זבח לפלא-נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן-הבקר או מן-הצאן : ד והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן : ה ויין לנסך רביעית ההין תעשה עלהעלה או לזבח לכבש האחד : ו או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין : ז ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח-ניחח ליהוה : ח וכי-תעשה בן-בקר עלה או-זבח לפלא-נדר או-שלמים ליהוה : ט והקריב על-בן-הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין : י ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח-ניחח ליהוה : יא ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או-לשה בכבשים או בעזים : יב כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם : יג כל-האזרח יעשה-ככה את-אלה להקריב אשה ריח-ניחח ליהוה : יד וכי-יגור אתכם גר או אשר-בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח-ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה : טו הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה : טז תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם : יז וידבר יהוה אל-משה לאמר : יח דבר אל-בני ישראל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית