א ותשא כל-העדה ויתנו את-קולם ויבכו העם בלילה ההוא : ב וילנו על-משה ועל-אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל-העדה לו-מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו-מתנו : ג ולמה יהוה מביא אתנו אל-הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה : ד ויאמרו איש אל-אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה : ה ויפל משה ואהרן על-פניהם לפני כל-קהל עדת בני ישראל : ו ויהושע בן-נון וכלב בן-יפנה מן-התרים אתהארץ קרעו בגדיהם : ז ויאמרו אל-כל-עדת בני-ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד : ח אם-חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל-הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר-הוא זבת חלב ודבש : ט אך ביהוה אל-תמרדו ואתם אל-תיראו את-עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל-תיראם : י ויאמרו כל-העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל-כל-בני ישראל : יא ויאמר יהוה אל-משה עדאנה ינאצני העם הזה ועד-אנה לא-יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו : יב אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי-גדול ועצום ממנו : יג ויאמר משה אל-יהוה ושמעו מצרים כי-העלית בכחך את-העם הזה מקרבו : יד ואמרו אל-יושב הארץ הזאת שמעו כי-אתה יהוה בקרב העם הזה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית