א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב שלח-לך אנשים ויתרו את-ארץ כנען אשר-אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למחה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם : ג וישלח אתם משה ממדבר פארן על-פי יהוה כלם אנשים ראשי בני-ישראל המה : ד ואלה שמותם למחה ראובן שמוע בן-זכור : ה למחה שמעון שפט בן-חורי : ו למחה יהודה כלב בן-יפנה : ז למחה יששכר יגאל בן-יוסף : ח למחה אפרים הושע בן-נון : ט למחה בנימן פלטי בן-רפוא : י למחה זבולן גדיאל בן-סודי : יא למחה יוסף למחה מנשה גדי בן-סוסי : יב למחה דן עמיאל בן-גמלי : יג למחה אשר סתור בן-מיכאל : יד למחה נפתלי נחבי בן-ופסי : טו למחה גד גאואל בן-מכי : טז אלה שמות האנשים אשר-שלח משה לתור את-הארץ ויקרא משה להושע בן-נון יהושע : יז וישלח אתם משה לתור את-ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את-ההר : יח וראיתם את-הארץ מה-הוא ואת-העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם-רב : יט ומה הארץ אשר-הוא ישב בה הטובה הוא אם-רעה ומה הערים אשר-הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים : כ ומה הארץ השמנה הוא אם-רזה היש-בה עץ אם-אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים : כא ויעלו ויתרו את-הארץ ממדבר-צן עד-רחב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית