א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולממע את-המחנות : ג ותקעו בהן ונועדו אליך כל-העדה אל-פתח אהל מועד : ד ואם-באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל : ה ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה : ו ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם : ז ובהקהיל את-הקהל תתקעו ולא תריעו : ח ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם : ט וכי-תבאו מלחמה בארצכם על-הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם : י וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם : יא ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת : יב ויסעו בני-ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן : יג ויסעו בראשנה על-פי יהוה ביד-משה : יד וימע דגל מחנה בני-יהודה בראשנה לצבאתם ועל-צבאו נחשון בן-עמינדב : טו ועל-צבא מחה בני יששכר נתנאל בן-צוער : טז ועל-צבא מחה בני זבולן אליאב בן-חלן : יז והורד המשכן ונסעו בניגרשון ובני מררי נשאי המשכן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית