א וידבר יהוה אל-משה במדבר-סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר : ב ויעשו בני-ישראל את-הפסח במועדו : ג בארבעה עשר-יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במעדו ככל-חקתיו וככל-משפטיו תעשו אתו : ד וידבר משה אל-בני ישראל לעשת הפסח : ה ויעשו את-הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל : ו ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא-יכלו לעשת-הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא : ז ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את-קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל : ח ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה-יצוה יהוה לכם : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל לאמר איש איש כי-יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה : יא בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על-מצות ומררים יאכלהו : יב לא-ישאירו ממנו עד-בקר ועצם לא ישברו-בו ככל-חקת הפסח יעשו אתו : יג והאיש אשר-הוא טהור ובדרך לא-היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא : יד וכי-יגור אתכם גר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית