א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-אהרן ואמרת אליו בהעלתך את-הנרת אל-מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות : ג ויעש כן אהרן אל-מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את-משה : ד וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד-ירכה עד-פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את-משה כן עשה את-המנרה : ה וידבר יהוה אל-משה לאמר : ו קח את-הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם : ז וכה-תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חחאת והעבירו תער על-כל-בשרם וכבסו בגדיהם והחהרו : ח ולקחו פר בן-בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר-שני בן-בקר תקח לחחאת : ט והקרבת את-הלוים לפני אהל מועד והקהלת את-כל-עדת בני ישראל : י והקרבת את-הלוים לפני יהוה וסמכו בני-ישראל אתידיהם על-הלוים : יא והניף אהרן את-הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את-עבדת יהוה : יב והלוים יסמכו את-ידיהם על ראש הפרים ועשה את-האחד חחאת ואתהאחד עלה ליהוה לכפר על-הלוים : יג והעמדת את-הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה : יד והבדלת את-הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים : טו ואחרי-כן יבאו הלוים לעבד את-אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה : טז כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית