א ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו ואתהמזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש אתם : ב ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המחת הם העמדים על-הפקדים : ג ויביאו את-קרבנם לפני יהוה שש-עגלת צב ושניעשר בקר עגלה על-שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן : ד ויאמר יהוה אל-משה לאמר : ה קח מאתם והיו לעבד את-עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל-הלוים איש כפי עבדתו : ו ויקח משה את-העגלת ואת-הבקר ויתן אותם אל-הלוים : ז את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם : ח ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן : ט ולבני קהת לא נתן כי-עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו : י ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את-קרבנם לפני המזבח : יא ויאמר יהוה אל-משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את-קרבנם לחנכת המזבח : יב ויהי המקריב ביום הראשון את-קרבנו נחשון בן-עמינדב למחה יהודה : יג וקרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : יד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : טו פר אחד בן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית