א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב נשא את-ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם : ג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד : ד זאת עבדת בני-קהת באהל מועד קדש הקדשים : ה ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכמו-בה את ארן העדת : ו ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד-כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו : ז ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את-הקערת ואת-הכפת ואת-המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה : ח ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכמו אתו במכסה עור תחש ושמו את-בדיו : ט ולקחו בגד תכלת וכמו את-מנרת המאור ואת-נרתיה ואת-מלקחיה ואת-מחתתיה ואת כלכלי שמנה אשר ישרתו-לה בהם : י ונתנו אתה ואת-כל-כליה אל-מכסה עור תחש ונתנו על-המוט : יא ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכמו אתו במכסה עור תחש ושמו אתבדיו : יב ולקחו את-כל-כלי השרת אשר ישרתו-בם בקדש ונתנו אל-בגד תכלת וכמו אותם במכסה עור תחש ונתנו על-המוט : יג ודשנו את-המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן : יד ונתנו עליו את-כל-כליו אשר ישרתו עליו בהם את-המחתת את-המזלגת ואת-היעים ואת-המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית