א ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את-משה בהר סיני : ב ואלה שמות בני-אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר : ג אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר-מלא ידם לכהן : ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא-היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על-פני אהרן אביהם : ה וידבר יהוה אל-משה לאמר : ו הקרב את-מחה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו : ז ושמרו את-משמרתו ואת- משמרת כל-העדה לפני אהל מועד לעבד את-עבדת המשכן : ח ושמרו את-כל-כלי אהל מועד ואת-משמרת בני ישראל לעבד את-עבדת המשכן : ט ונתתה את-הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל : י ואת-אהרן ואת-בניו תפקד ושמרו את-כהנתם והזר הקרב יומת : יא וידבר יהוה אל-משה לאמר : יב ואני הנה לקחתי את-הלוים מתוך בני ישראל תחת כל-בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים : יג כי לי כל-בכור ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל-בכור בישראל מאדם עד-בהמה לי יהיו אני יהוה : יד וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני לאמר : טו פקד את-בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה תפקדם : טז ויפקד אתם משה על-פי יהוה כאשר צוה : יז ויהיו-אל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית