א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב איש על-דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל-מועד יחנו : ג והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן-עמינדב : ד וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות : ה והחנים עליו מחה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן-צוער : ו וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות : ז מחה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן : ח וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות : ט כל-הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות לצבאתם ראשנה ימעו : י דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור : יא וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות : יב והחונם עליו מחה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי : יג וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות : יד ומחה גד ונשיא לבני גד אליסף בןרעואל : טו וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים : טז כל-הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע-מאות וחמשים לצבאתם ושנים ימעו : יז ונסע אהל-מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן ימעו איש על-ידו לדגליהם : יח דגל מחנה אפרים לצבא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית