א וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר : ב שאו את-ראש כל-עדת בני-ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל-זכר לגלגלתם : ג מבן עשרים שנה ומעלה כל-יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן : ד ואתכם יהיו איש איש למחה איש ראש לבית-אבתיו הוא : ה ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן-שדיאור : ו לשמעון שלמיאל בןצורישדי : ז ליהודה נחשון בן-עמינדב : ח ליששכר נתנאל בן-צוער : ט לזבולן אליאב בןחלן : י לבני יוסף לאפרים אלישמע בן-עמיהוד למנשה גמליאל בן-פדהצור : יא לבנימן אבידן בן-גדעני : יב לדן אחיעזר בן-עמישדי : יג לאשר פגעיאל בן-עכרן : יד לגד אליסף בן-דעואל : טו לנפתלי אחירע בן-עינן : טז אלה קרואי העדה נשיאי מחות אבותם ראשי אלפי ישראל הם : יז ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות : יח ואת כלהעדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על-משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם : יט כאשר צוה יהוה את-משה ויפקדם במדבר סיני : כ ויהיו בני-ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל-זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית