א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה : ג והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן-ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש : ד ואם-נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל : ה ואם מבןחמש שנים ועד בן-עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים : ו ואם מבן-חדש ועד בן-חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף : ז ואם מבן-ששים שנה ומעלה אם-זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים : ח ואם-מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן עלפי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן : ט ואם-בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה-קדש : י לא יחליפנו ולא-ימיר אתו טוב ברע או-רע בטוב ואםהמר ימיר בהמה בבהמה והיה-הוא ותמורתו יהיה-קדש : יא ואם כל-בהמה טמאה אשר לאיקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את-הבהמה לפני הכהן : יב והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה : יג ואם-גאל יגאלנה ויסף חמישתו על-ערכך : יד ואיש כייקדש את-ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום : טו ואם-המקדיש יגאל א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית