א לא-תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא-תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם : ב את-שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה : ג אם-בחקתי תלכו ואת-מצותי תשמרו ועשיתם אתם : ד ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו : ה והשיג לכם דיש את-בציר ובציר ישיג את-זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם : ו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן-הארץ וחרב לא-תעבר בארצכם : ז ורדפתם את-איביכם ונפלו לפניכם לחרב : ח ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב : ט ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את-בריתי אתכם : י ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו : יא ונתתי משכני בתוככם ולא-תגעל נפשי אתכם : יב והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו-לי לעם : יג אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות : יד ואם-לא תשמעו לי ולא תעשו את כל-המצות האלה : טו ואם-בחקתי תמאסו ואם את-משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את-כל-מצותי להפרכם את-בריתי : טז אף-אני אעשה-זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את-השחפת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית