א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב צו את-בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד : ג מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד-בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם : ד על המנרה החהרה יערך את-הנרות לפני יהוה תמיד : ה ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת : ו ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן החהר לפני יהוה : ז ונתת על-המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה : ח ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני-ישראל ברית עולם : ט והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק-עולם : י ויצא בן-אשה ישראלית והוא בן-איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי : יא ויקב בן-האשה הישראלית אתהשם ויקלל ויביאו אתו אל-משה ושם אמו שלמית בת-דברי למחה-דן : יב ויניחהו במשמר לפרש להם על-פי יהוה : יג וידבר יהוה אל-משה לאמר : יד הוצא את-המקלל אל-מחוץ למחנה וסמכו כל-השמעים את-ידיהם על-ראשו ורגמו אתו כל-העדה : טו ואל-בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי-יקלל אלהיו ונשא חטאו : טז ונקב שם-יהוה מות יומת רגום ירגמו-בו כל-העדה כג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית