א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשרתקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי : ג ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא-קדש כל-מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם : ד אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר-תקראו אתם במועדם : ה בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה : ו ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו : ז ביום הראשון מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו : ח והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי-תבאו אל-הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את-קצירה והבאתם את-עמר ראשית קצירכם אל-הכהן : יא והניף אתהעמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן : יב ועשיתם ביום הניפכם את-העמר כבש תמים בן-שנתו לעלה ליהוה : יג ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין : יד ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד-עצם היום הזה עד הביאכם את-קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם : טו וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את-עמר התנופה שבע שבת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית