א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב ואל-בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן-הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן : ג ואני אתן את-פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את-מקדשי ולחלל אתשם קדשי : ד ואם העלם יעלימו עם הארץ את-עיניהם מן-האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו : ה ושמתי אני את-פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כלהזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם : ו והנפש אשר תפנה אל-האבת ואל-הידענים לזנת אחריהם ונתתי את-פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו : ז והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם : ח ושמרתם את-חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם : ט כי-איש איש אשר יקלל את-אביו ואת-אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו : י ואיש אשר ינאף את-אשת איש אשר ינאף את-אשת רעהו מות-יומת הנאף והנאפת : יא ואיש אשר ישכב את-אשת אביו ערות אביו גלה מות-יומתו שניהם דמיהם בם : יב ואיש אשר ישכב את-כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם : יג ואיש אשר ישכב את-זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם : יד ואיש אשר יקח את-אשה ואת-אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית