א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-כל-עדת בני-ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם : ג איש אמו ואביו תיראו ואת-שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם : ד אל-תפנו אל-האלילם ואלהי ממכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם : ה וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו : ו ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד-יום השלישי באש ישרף : ז ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה : ח ואכליו עונו ישא כי-את-קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה : ט ובקצרכם את-קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט : י וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם : יא לא תגנבו ולא-תכחשו ולא-תשקרו איש בעמיתו : יב ולא-תשבעו בשמי לשקר וחללת את-שם אלהיך אני יהוה : יג לא-תעשק אתרעך ולא תגזל לא-תלין פעלת שכיר אתך עד-בקר : יד לא-תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה : טו לא-תעשו עול במשפט לא-תשא פני-דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך : טז לא-תלך רכיל בעמיך לא תעמד על-דם רעך אני יהוה : יז לא-תשנא את-אחיך בלבבך הוכח תוכיח את-עמיתך ולא-תשא עליו חטא : יח לא-תקם ולא-תחר את-בני עמך ואהבת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית