א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם : ג כמעשה ארץ-מצרים אשר ישבתם-בה לא תעשו וכמעשה ארץ-כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו : ד את-משפטי תעשו ואת-חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם : ה ושמרתם את-חקתי ואת-משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה : ו איש איש אל-כל-שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה : ז ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה : ח ערות אשת-אביך לא תגלה ערות אביך הוא : ט ערות אחותך בת-אביך או בת-אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן : י ערות בת-בנך או בת-בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה : יא ערות בת-אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה : יב ערות אחות-אביך לא תגלה שאר אביך הוא : יג ערות אחות-אמך לא תגלה כי-שאר אמך הוא : יד ערות אחי-אביך לא תגלה אל-אשתו לא תקרב דדתך הוא : טו ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה : טז ערות אשת-אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא : יז ערות אשה ובתה לא תגלה את-בת-בנה ואת-בתבתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא : יח ואשה אל-אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה : יט ואל-א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית