א וידבר יהוה אל-משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני-יהוה וימתו : ב ויאמר יהוה אל-משה דבר אל-אהרן אחיך ואל-יבא בכל-עת אל-הקדש מבית לפרכת אל-פני הכפרת אשר על-הארן ולא ימות כי בענן אראה על-הכפרת : ג בזאת יבא אהרן אל-הקדש בפר בן-בקר לחחאת ואיל לעלה : ד כתנת-בד קדש ילבש ומכנסי-בד יהיו על-בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי-קדש הם ורחץ במים את-בשרו ולבשם : ה ומאת עדת בני ישראל יקח שני-שעירי עזים לחחאת ואיל אחד לעלה : ו והקריב אהרן את-פר החחאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו : ז ולקח את-שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד : ח ונתן אהרן על-שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל : ט והקריב אהרן את-השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חחאת : י והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד-חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה : יא והקריב אהרן את-פר החחאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את-פר החחאת אשר-לו : יב ולקח מלא-המחתה גחלי-אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת : יג ונתן את-הקטרת על-האש לפני יהוה וכמה ענן הקטרת את-הכפרת אשר על-העדות ולא ימות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית