א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב דברו אל-בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא : ג וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את-זובו אוהחתים בשרו מזובו טמאתו הוא : ד כל-המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל-הכלי אשר-ישב עליו יטמא : ה ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : ו והישב על-הכלי אשר-ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : ז והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : ח וכי-ירק הזב בחהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : ט וכל-המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא : י וכל-הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד-הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : יא וכל אשר יגע-בו הזב וידיו לא-שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד-הערב : יב וכלי-חרש אשר-יגע-בו הזב ישבר וכל-כלי-עץ ישטף במים : יג וכי-יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר : יד וביום השמיני יקחלו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל-פתח אהל מועד ונתנם אל-הכהן : טו ועשה אתם הכהן אחד חחאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו : טז ואיש כיתצא ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית