א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל-הכהן : ג ויצא הכהן אל-מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע-הצרעת מן-הצרוע : ד וצוה הכהן ולקח למחהר שתי-צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב : ה וצוה הכהן ושחט את-הצפור האחת אל-כלי-חרש על-מים חיים : ו את-הצפר החיה יקח אתה ואת-עץ הארז ואת-שני התולעת ואת-האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים : ז והזה על המחהר מן-הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את-הצפר החיה על-פני השדה : ח וכבס המחהר את-בגדיו וגלח את-כל-שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אלהמחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים : ט והיה ביום השביעי יגלח את-כל-שערו אתראשו ואת-זקנו ואת גבת עיניו ואת-כל-שערו יגלח וכבס את-בגדיו ורחץ את-בשרו במים וטהר : י וביום השמיני יקח שני-כבשים תמימם וכבשה אחת בת-שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן : יא והעמיד הכהן המטהר את האיש המחהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד : יב ולקח הכהן את-הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת-לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה : יג ושחט את-הכבש במקום אשר ישחט את-החחאת ואת-העלה במקום הקדש כי כחחאת הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית