א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב אדם כי-יהיה בעור-בשרו שאת או-ספחת או בהרת והיה בעור-בשרו לנגע צרעת והובא אל-אהרן הכהן או אל-אחד מבניו הכהנים : ג וראה הכהן את-הנגע בעור-הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו : ד ואם-בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין-מראה מן-העור ושערה לא-הפך לבן והסגיר הכהן את-הנגע שבעת ימים : ה וראהו הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא-פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית : ו וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא-פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו וטהר : ז ואם-פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל-הכהן לטהרתו ונראה שנית אל-הכהן : ח וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא : ט נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל-הכהן : י וראה הכהן והנה שאת-לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת : יא צרעת נושנת הוא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא : יב ואם-פרוח תפרח הצרעת בעור וכמתה הצרעת את כל- עור הנגע מראשו ועד-רגליו לכל-מראה עיני הכהן : יג וראה הכהן והנה כמתה הצרעת אתכל-בשרו וטהר את-הנגע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית