א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר אלהם : ב דברו אל-בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל-הבהמה אשר על-הארץ : ג כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו : ד אך את-זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את-הגמל כי-מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם : ה ואת-השפן כי-מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם : ו ואת-הארנבת כי-מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם : ז ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא-יגר טמא הוא לכם : ח מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם : ט את-זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו : י וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם : יא ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת-נבלתם תשקצו : יב כל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם : יג ואת-אלה תשקצו מן-העוף לא יאכלו שקץ הם את-הנשר ואת-הפרס ואת העזניה : יד ואת-הדאה ואת-האיה למינה : טו את כל-ערב למינו : טז ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו : יז ואת-הכוס ואתהשלך ואת-הינשוף : יח ואת-התנשמת ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית