א ויקחו בני-אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם : ב ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה : ג ויאמר משה אל-אהרן הוא אשר-דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל-פני כל-העם אכבד וידם אהרן : ד ויקרא משה אל-מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את-אחיכם מאת פני-הקדש אל-מחוץ למחנה : ה ויקרבו וישאם בכתנתם אלמחוץ למחנה כאשר דבר משה : ו ויאמר משה אל-אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל-תפרעו ובגדיכם לא-תפרמו ולא תמתו ועל כל-העדה יקצף ואחיכם כל-בית ישראל יבכו את-השרפה אשר שרף יהוה : ז ומפתח אהל מועד לא תצאו פן-תמתו כי-שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה : ח וידבר יהוה אל-אהרן לאמר : ט יין ושכר אל-תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל-אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם : י ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין החמא ובין החהור : יא ולהורת את-בני ישראל את כל-החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד-משה : יב וידבר משה אל-אהרן ואל אלעזר ואל-איתמר בניו הנותרים קחו את-המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא : יג ואכלתם אתה במקום קדוש כי ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית