א ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל : ב ויאמר אל-אהרן קח-לך עגל בן-בקר לחחאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה : ג ואל-בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר-עזים לחחאת ועגל וכבש בני-שנה תמימם לעלה : ד ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם : ה ויקחו את אשר צוה משה אל-פני אהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני יהוה : ו ויאמר משה זה הדבר אשר-צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה : ז ויאמר משה אל-אהרן קרב אל-המזבח ועשה אתחחאתך ואת-עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את-קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה : ח ויקרב אהרן אל-המזבח וישחט את-עגל החחאת אשר-לו : ט ויקרבו בני אהרן את-הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על-קרנות המזבח ואת-הדם יצק אל-יסוד המזבח : י ואת-החלב ואת-הכלית ואת-היתרת מן-הכבד מן-החחאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את-משה : יא ואת-הבשר ואת-העור שרף באש מחוץ למחנה : יב וישחט את-העלה וימצאו בני אהרן אליו את-הדם ויזרקהו על-המזבח סביב : יג ואת-העלה המציאו אליו לנתחיה ואת-הראש ויקטר על-המזבח : יד וירחץ את-הקרב ואת-הכרעים ויקטר על-העלה המזבחה : טו ויקרב את קרבן העם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית