א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב קח את-אהרן ואת-בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החחאת ואת שני האילים ואת סל המצות : ג ואת כל-העדה הקהל אל-פתח אהל מועד : ד ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל-פתח אהל מועד : ה ויאמר משה אל-העדה זה הדבר אשר-צוה יהוה לעשות : ו ויקרב משה את-אהרן ואת-בניו וירחץ אתם במים : ז ויתן עליו את-הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את-המעיל ויתן עליו את-האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו : ח וישם עליו את-החשן ויתן אל-החשן את-האורים ואת-התמים : ט וישם את-המצנפת על-ראשו וישם על-המצנפת אל-מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את-משה : י ויקח משה את-שמן המשחה וימשח את-המשכן ואת-כל-אשר-בו ויקדש אתם : יא ויז ממנו על-המזבח שבע פעמים וימשח אתהמזבח ואת-כל-כליו ואת-הכיר ואת-כנו לקדשם : יב ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו : יג ויקרב משה את-בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את-משה : יד ויגש את פר החחאת ויסמך אהרן ובניו אתידיהם על-ראש פר החחאת : טו וישחט ויקח משה את-הדם ויתן על-קרנות המזבח סביב באצבעו ויחחא את-המזבח ואת-הדם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית