א וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא : ב במקום אשר ישחטו את-העלה ישחטו אתהאשם ואת-דמו יזרק על-המזבח סביב : ג ואת-כל-חלבו יקריב ממנו את האליה ואת-החלב המכמה את-הקרב : ד ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן אשר על-הכסלים ואתהיתרת על-הכבד על-הכלית יסירנה : ה והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא : ו כל-זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא : ז כחחאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר-בו לו יהיה : ח והכהן המקריב את-עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה : ט וכל-מנחה אשר תאפה בתנור וכל-נעשה במרחשת ועל-מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה : י וכל-מנחה בלולה-בשמן וחרבה לכל-בני אהרן תהיה איש כאחיו : יא וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה : יב אם על-תודה יקריבנו והקריב על-זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן : יג על-חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על-זבח תודת שלמיו : יד והקריב ממנו אחד מכל-קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את-דם השלמים לו יהיה : טו ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא-יניח ממנו עד-בקר : טז ואם-נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את-זבחו יאכל וממחרת והנותר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית