א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב צו את-אהרן ואת-בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה עד-הבקר ואש המזבח תוקד בו : ג ולבש הכהן מדו בד ומכנסי-בד ילבש על-בשרו והרים את-הדשן אשר תאכל האש את-העלה על-המזבח ושמו אצל המזבח : ד ופשט את-בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את-הדשן אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור : ה והאש על-המזבח תוקד-בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים : ו אש תמיד תוקד על-המזבח לא תכבה : ז וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני-אהרן לפני יהוה אל-פני המזבח : ח והרים ממנו בקמצו ממלת המנחה ומשמנה ואת כל-הלבנה אשר על-המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה : ט והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל-מועד יאכלוה : י לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחחאת וכאשם : יא כל-זכר בבני אהרן יאכלנה חק-עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר-יגע בהם יקדש : יב וידבר יהוה אל-משה לאמר : יג זה קרבן אהרן ובניו אשר-יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב : יד על-מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית