א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל לאמר נפש כי-תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה : ג אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חחאתו אשר חטא פר בן-בקר תמים ליהוה לחחאת : ד והביא את-הפר אל-פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את-ידו על-ראש הפר ושחט את-הפר לפני יהוה : ה ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל-אהל מועד : ו וטבל הכהן את-אצבעו בדם והזה מן-הדם שבע פעמים לפני יהוה את-פני פרכת הקדש : ז ונתן הכהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטרת הממים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל-דם הפר ישפך אל-יסוד מזבח העלה אשר-פתח אהל מועד : ח ואת-כל-חלב פר החחאת ירים ממנו את-החלב המכמה על-הקרב ואת כלהחלב אשר על-הקרב : ט ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן אשר על-הכסלים ואתהיתרת על-הכבד על-הכליות יסירנה : י כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה : יא ואת-עור הפר ואת-כל-בשרו על-ראשו ועל-כרעיו וקרבו ופרשו : יב והוציא את-כל-הפר אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור אל-שפך הדשן ושרף אתו על-עצים באש על-שפך הדשן ישרף : יג ואם כל-עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל-מצות יהוה אשר לא-תעשינה ואש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית