א ואם-זבח שלמים קרבנו אם מן-הבקר הוא מקריב אם-זכר אם-נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה : ב וסמך ידו על-ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את-הדם על-המזבח סביב : ג והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את-החלב המכמה את-הקרב ואת כל-החלב אשר על-הקרב : ד ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עלהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד על-הכליות יסירנה : ה והקטירו אתו בני-אהרן המזבחה על-העלה אשר על-העצים אשר על-האש אשה ריח ניחח ליהוה : ו ואם-מן-הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו : ז אם-כשב הוא-מקריב את-קרבנו והקריב אתו לפני יהוה : ח וסמך את-ידו על-ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את-דמו על-המזבח סביב : ט והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת-החלב המכמה את-הקרב ואת כל-החלב אשר על-הקרב : י ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עלהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד על-הכלית יסירנה : יא והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה : יב ואם-עז קרבנו והקריבו לפני יהוה : יג וסמך את-ידו על-ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את-דמו על-המזבח סביב : יד והקריב ממנו קרבנו א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית