א ונפש כי-תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה : ב והביאה אל-בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו ממלתה ומשמנה על כל-לבנתה והקטיר הכהן את-אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה : ג והנותרת מן-המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה : ד וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן : ה ואם-מנחה על-המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה : ו פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא : ז ואם-מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה : ח והבאת את-המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אלהכהן והגישה אל-המזבח : ט והרים הכהן מן-המנחה את-אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה : י והנותרת מן-המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה : יא כלהמנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל-שאר וכל-דבש לא-תקטירו ממנו אשה ליהוה : יב קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל-המזבח לא-יעלו לריח ניחח : יג וכלקרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל-קרבנך תקריב מלח : יד ואם-תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך : טו ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית