א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב ביום-החדש הראשון באחד לחדש תקים את-משכן אהל מועד : ג ושמת שם את ארון העדות וסכת על-הארן את-הפרכת : ד והבאת את-השלחן וערכת את-ערכו והבאת את-המנרה והעלית את-נרתיה : ה ונתתה את-מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את-מסך הפתח למשכן : ו ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל-מועד : ז ונתת את-הכיר בין-אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים : ח ושמת אתהחצר סביב ונתת את-מסך שער החצר : ט ולקחת את-שמן המשחה ומשחת את-המשכן ואת-כל-אשר-בו וקדשת אתו ואת-כל-כליו והיה קדש : י ומשחת את-מזבח העלה ואת-כלכליו וקדשת את-המזבח והיה המזבח קדש קדשים : יא ומשחת את-הכיר ואת-כנו וקדשת אתו : יב והקרבת את-אהרן ואת-בניו אל-פתח אהל מועד ורחצת אתם במים : יג והלבשת את-אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי : יד ואת-בניו תקריב והלבשת אתם כתנת : טו ומשחת אתם כאשר משחת את-אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם : טז ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה : יז ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן : יח ויקם משה את-המשכן ויתן אתאדניו וישם את-קרשיו ויתן את-בריחיו ויקם את-עמודי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית