א ומן-התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי-שרד לשרת בקדש ויעשו את-בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את-משה : ב ויעש את-האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ג וירקעו את-פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב : ד כתפת עשו-לו חברת על-שני קצותיו חבר : ה וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את-משה : ו ויעשו את-אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על-שמות בני ישראל : ז וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה : ח ויעש את-החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר : ט רבוע היה כפול עשו את-החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול : י וימלאו-בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת החור האחד : יא והחור השני נפך ספיר ויהלם : יב והחור השלישי לשם שבו ואחלמה : יג והחור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם : יד והאבנים על-שמת בני-ישראל הנה שתים עשרה על-שמתם פתוחי חתם איש על-שמו לשנים עשר שבט : טו ויעשו על-החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור : טז ויעשו שתי משבצת זהב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית